Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Color Centrum, s. r. o.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Color Centrum s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi Color Centrum s.r.o. (ďalej len „predávajúci) a odberateľom (ďalej len „kupujúci“), ktorý je uvedený v Kúpnej zmluve alebo Rámcovej kúpnej zmluve (ďalej pre Kúpnu zmluvu, alebo Rámcovú kúpnu zmluvu len „RKZ“).

1. Objednávka

Pod obchodom sa v týchto VOP myslí: Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu, a to podľa objednávok kupujúceho, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP, a kupujúci sa zaväzuje tento tovar, a prípadné služby s tovarom spojené, odobrať, riadne potvrdiť odobratie na dodacom liste predávajúceho, a v lehote splatnosti za tento tovar uhradiť kúpnu cenu. V súvislosti s prenájmom strojov, tak, ako je uvedené v nasledujúcom bode 2. tohto článku VOP, pod obchodom sa rozumie tiež prenájom strojov zo strany Color Centrum, s.r.o. ako prenajímateľa kupujúcemu ako nájomcovi, ktorý nájomný vzťah môže byť založený len v priamej súvislosti s predajom tovaru kupujúcemu zo strany Color Centrum, s.r.o., pričom Color Centrum, s.r.o. prenechá za odplatu nájomcovi hnuteľnú vec – stroje podľa dohody, aby ich nájomca (kupujúci) dočasne užíval a zaplatil Color Centrum, s.r.o. dohodnutú odplatu za prenájom. 
Ustanovenia RKZ a VOP (najmä čl. 10 bod 3. VOP) sa primerane vzťahujú aj na prenájom strojov, pri ktorom vystupuje spoločnos ť Color Centrum, s.r.o.ako prenajímateľ a kupujúci ako nájomca. Prenájom strojov možno realizovať len v súvislosti s dodaním tovaru a prípadných služieb s ním spojených v zmysle RKZ a VOP. Ak sa v RKZ a VOP hovorí o kúpnej cene, má sa tým primerane na mysli aj odplata za prenájom strojov.
Každý jednotlivý obchod sa uskutoční na základe záväznej objednávky. V objednávke kupujúci uvedie obligatórne náležitosti objednávky a to: 1. Názov kupujúceho, jeho sídlo, IČO, DIČ, IčDPH (ak je pridelené) 2. Dátum vystavenia 3. Označenie tovaru a objednávané množstvo 4. Miesto určenia a dátum dodania 5. Meno osoby vystavujúcej objednávku 6. Kontaktnú osobu a telefonické spojenie 7. Osobu poverenú na prevzatie objednávaného tovaru a potvrdenie dodacieho listu.
Za riadne doručenú objednávku sa považuje objednávka doručená osobne, poštou, faxom, elektronickou formou na adresu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na odopretie vydania tovaru osobe neuvedenej na objednávke, ako osobe poverenej na potvrdenie dodacieho listu.
V osobitných obchodných prípadoch sa objednávka, spĺňajúca všetky náležitosti podľa čl.1. bod.3., po dohode s kupujúcim a predávajúcim nevyžaduje, najmä ak to z praxe v minulosti medzi týmito subjektmi nebolo obvyklé.
V prípade zrušenia záväznej objednávky kupujúcim, môže predávajúci účtovať storno poplatok až do výšky 30% z ceny dodávky objednaného tovaru.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak, v mieste svojich predajných miest. V prípade dohody zmluvných strán zabezpečí predávajúci pre kupujúceho prepravu objednaného tovaru za vopred dohodnutú odplatu. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru na inom mieste ako je predajné miesto predávajúceho, uvedie požiadavku na miesto dodania v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný v deň jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.
V záujme riadneho a včasného dodania tovaru sa zmluvné strany zaväzujú vydať presné informácie a pokyny svojim dopravcom o tom, aké dodacie podmienky boli dojednané.
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach súvisiacich s dodávkami tovaru.
Pri dodaní a prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť prevzatie tovaru osobou na to oprávnenou (napr. písomným splnomocnením).
Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovaru potvrdiť dodací list. Reklamáciu dodacieho listu možno uplatniť výhradne písomne do 3 dní od prevzatia tovaru. Reklamáciu faktúry možno uplatniť len v lehote 20 dní odo dňa ich vystavenia. Ak tak kupujúci v danej lehote neučiní, má sa za to, že tovar uvedený na faktúre prevzal a je povinný uhradiť zaň v lehote splatnosti kúpnu cenu. Po uplynutí  vyššie uvedenej lehoty už reklamácia faktúry nie je možná.
Tovar, ktorý má predávajúci skladom k odberu, bude dodaný na miesto určenia do 7 dní od potvrdenia objednávky a prijatia zálohy, pokiaľ sa záloha požaduje. Presný čas a termín dodania tovaru určuje predávajúci po dohode s kupujúcim. Pokiaľ kupujúci v čase do 5 pracovných dní od oznámenia o možnosti prevziať si tovar, tovar neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uskladnením tovaru a tiež platbu   17 EUR za každý deň omeškania s prevzatím, inak má predávajúci právo tovar nevydať až do uhradenia uvedených platieb.
Ak ide o obchod formou priamych dodávok /stavby, rodinné domy atď./ mimo sídla kupujúceho, je kupujúci povinný do 24 hodín doručiť dodací list predávajúcemu.

3. Reklamácie

Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych. V prípade nedodania tovaru podľa predchádzajúcej vety, kupujúci je povinný o zistených vadách bezodkladne podať správu o vadách tovaru a riadne túto zdokumentovať. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe, a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení prevádzkarne sa reklamácie uplatňujú v tej prevádzkárni , ktorá je uvedená na výveske o prechodnom zatvorení príp. zrušení prevádzkarne.Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom, čo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.
Reklamácie nie je možné uplatniť na zle zabudovaný tovar a na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a inštaláciou.
Ak dôjde k výskytu zjavných chýb tovaru a po splnení podmienok uvedených vyššie, je predávajúci povinný:

odstrániť vadu, resp. dodať chýbajúci tovar alebo
poskytnúť zľavu z kúpnej ceny.

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzkarne, alebo ho na požiadanie navštívi pracovník spoločnosti, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval. Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku.
Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

4.    Zodpovednosť za akosť

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu, ktorú stanovuje príslušný výrobca stavebných materiálov, spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

poškodený mechanicky alebo inak,
používaný na iný účel než na aký bol tovar určený,
zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho,
vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov ktorých intenzita nie je obvyklá pre SR

Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

5.     Palety

Pri dodaní tovaru na paletách si predávajúci účtuje ku kúpnej cene tovaru za každú paletu sumu podľa VOP a Sadzobníka výrobcu. Za každú včas vrátenú nepoškodenú paletu, vystaví predávajúci dobropis v zmysle VOP a Sadzobníka výrobcu. Predávajúci prevezme spätne palety len nepoškodené, spĺňajúce platné normy STN, a také, ktoré sú použiteľné na ďalšiu expedíciu.

6.    Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je stanovená jednotlivo, dohodou zmluvných strán. Ku kúpnej cene pripočíta predávajúci daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy SR. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorá je vystavená predávajúcim po prechode nebezpečenstva škody na tovare.
Štatutár kupujúceho uvedený v RKZ týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení predávajúcemu vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak kupujúci (ako dlžník) nebude schopný plniť svoje záväzky z tejto zmluvy.
Vystavená faktúra bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti pre daňový doklad. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej platenej platby na účet predávajúceho alebo príjem do pokladne predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania termínu splatnosti zo strany kupujúceho, dofaktúrovať poskytnuté zľavy až do výšky cenníkovej ceny výrobcu resp. predávajúceho.
V osobitných prípadoch môže predávajúci trvať na platobnom zaistení úhrady kúpnej ceny napr. zmenkou, ručením, bankovou garanciou a podobne. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu sumu, v prípade predaja na faktúru, v lehote splatnosti uvedenej v Rámcovej kúpnej zmluve. Pokiaľ dôjde k omeškaniu úhrady faktúry o viac ako 45 dní, má predávajúci nárok na vyúčtovanie zmluvnej pokuty vo výške 6% z omeškanej čiastky.
Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho, ak sa počas trvania zmluvného vzťahu, dostane do druhotnej platobnej neschopnosti alebo predlženia, resp. ak mu tieto bezprostredne hrozia.

 

7. Výhrada vlastníckeho práva

   Vlastnícke právo k danému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo predávajúceho a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

8.    Nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase:

       A: keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo

       B: keď neprevezme tovar od predávajúceho včas, v čase, keď mu predávajúci umožní      prevziať  tovar a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

9.    Ochrana osobných údajov

1.    Podpisom RKZ kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním

       osobných údajov podľa § 7 odst. 1,2,10 a 11 a § 23 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných

       údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

2.    Osobnými údajmi rozumejú zmluvné strany meno, priezvisko, titul a adresu, ak ide o fyzickú

       osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu.

3.    Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane, ak jej takáto povinnosť

       vyplýva zo zákona, alebo ak jej to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo

       inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou, ktorou je v zmysle zákona viazaný.

10.  Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov. VOP platia spolu s RKZ, v ktorej si zmluvné strany dohodnú najmä splatnosť, kreditný limit, a iné dojednania.
Pokiaľ tieto VOP alebo RKZ nestanovia inak, spravujú sa vzťahy zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb.z.) a to aj v prípade, ak by sa mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
Tieto VOP sa v zmysle §273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru zo sortimentu predávajúceho.

Dátum:11.6.2014

 • Telefonické objednávky
  0948 955 977
 • Minimálna objednávka
  pre rozvoz je 49 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov