Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

Color Centrum, s. r. o.

 

so sídlom Bratislavská 85, 902 01 Pezinok

IČO: 45 697 647

 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I,

oddiel Sro, Vložka číslo:  67212/B

(ďalej aj „Color Centrum, s. r. o.“)

 

pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľom

 

Preambula

 

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Color Centrum, s. r. o. (ďalej len „OP“) upravujú základné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Color Centrum, s. r. o., ako predávajúcim a inou fyzickou osobou – spotrebiteľom, ako kupujúcim, ktorých predmetom je predaj tovaru a poskytovanie služieb uvedených na webovom sídle Predávajúceho, a to www.vasdomfarieb.sk (ďalej len „Webové sídlo“), a tieto sú v súlade s aktuálne platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Vzťahy medzi predávajúcim a týmito osobami upravujú osobitné zmluvné dojednania.

 

I. Zmluvné strany

 

 1. Na účely týchto OP sa považuje za predávajúceho, spoločnosť Color Centrum, s. r. o., ktorá sa bude ďalej označovať aj ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
 1. e - mail: pezinok@colorcentrum.sk

 2. telefón: +421 948 955 977
                +421 33 642 20 27

 3. poštová adresa:
               Color Centrum, s. r. o.
               Bratislavská 85
               902 01 Pezinok 

 4. číslo účtu pre bezhotovostné platby:       
              Tatra Banka a. s.
               IBAN: SK95 1100 0000 0029 2584 7915
               BIC (SWIFT): TATRSKBX

 5. Orgán dozoru:

              Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
              Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
              Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5
              820 07 Bratislava

   

              Odbor výkonu dozoru
              tel. č.   +421 2 58 27 21 72, 
                          +421 2 58 27 21 04,  
              fax č.   +421 2 58 27 21 70.

   

 1. Na účely týchto OP sa považuje za kupujúceho, fyzická osoba – spotrebiteľ,  ktorá svojou objednávkou uskutočnenou cez Webové sídlo Predávajúceho vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim, ktorá sa bude označovať ako „Kupujúci“ alebo „Objednávateľ“. Kupujúcim nie je osoba, ktorá má v úmysle od predávajúceho nakúpiť tovar a je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vzťahy medzi predávajúcim a osobami podľa predchádzajúcej vety upravujú osobitné zmluvné dojednania.

 

II. Ochrana osobných údajov

 

 

 

III. Užívateľský účet

 

 1. Kupujúci sa môže na Webovom sídle Predávajúceho registrovať, a tým si vytvoriť užívateľský účet u Predávajúceho. Kupujúci s existujúcim užívateľským účtom sa môže prihlásiť do užívateľského rozhrania odkiaľ môže vykonávať objednávanie Tovaru. Webové sídlo Predávajúceho umožňuje objednanie Tovaru aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii na Webovom sídle za účelom vytvorenia užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Údaje kupujúceho uvedené v užívateľskom účte je kupujúci, pri každej ich zmene, povinný aktualizovať, a to najneskôr pri najbližšom objednaní tovaru prostredníctvom Webového sídla. Údaje kupujúceho uvedené pri registrácii užívateľského účtu resp. údaje kupujúceho uvedení pri objednaní Tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený prihlasovacím menom a prihlasovacím heslom.
 4. Užívateľský účet je oprávnený využívať výlučne kupujúci.
 5. Kupujúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet prostredníctvom žiadosti doručenej predávajúcemu na e-mailovú adresu : pezinok@colorcentrum.sk. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že užívateľský účet resp. možnosť prihlásiť sa do užívateľského účtu nemusí byť ustavične dostupná najmä z dôvodu nutnej údržby technického vybavenia predávajúceho resp. tretej osoby, ktorá prevádzkuje Webové sídlo.

 

IV. Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar objednaný kupujúcim, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve resp. objednávke (ďalej len „Tovar“), a to za podmienok uvedených v týchto OP. Hlavné vlastnosti Tovaru (napr. jeho špecifikácia, rozmery, váha, výkony, kapacita, farba a pod.), cena Tovaru vrátane DPH, sú uvedené na Webovom sídle.

 

V. Objednanie tovaru

 

 1. Kupujúci si Tovar u predávajúceho objedná prostredníctvom Webového sídla, a to tak, že vloží Tovar do košíka, vyplní objednávkový formulár a na základe zhrnutia objednávky odošle objednávku s povinnosťou platby predávajúcemu. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávkového formuláru kupujúci vložil (najmä opraviť zistené chyby vzniknuté pri vyplnení objednávkového formulára). Odoslaním objednávky postupom podľa tohto bodu kupujúci predloží predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú, záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie objednávkového formulára (všetky predpísané údaje označené „*“, náležitostí v objednávkovom formulári). Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. Tovare vloženom kupujúcim do košíka na Webovom sídle, ktorý má záujem kupujúci kúpiť;
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny Tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 4. Predávajúci vybavuje objednávky postupne ako mu tieto prišli prostredníctvom Webového sídla.

 

VI. Zrušenie a zmena objednávky

 

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatku v deň vystavenia objednávky výlučne v prípade, že Tovar nebol ešte predávajúcim expedovaný a fakturovaný. Kupujúci má právo do 24 hod. od vystavenia objednávky zmeniť objednávku výlučne v prípade, že Tovar nebol ešte predávajúcim expedovaný a fakturovaný. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú.
 2. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode zrušenia objednávky a nedodania Tovaru, resp. o spôsobe vyriešenia vzniknutej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 (štrnástich) dní od prevzatia Tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu v lehote uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy. Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpením od kúpnej zmluvy podľa tohto článku OP sa zmluva od začiatku ruší.
 2. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár uvedený v prílohe týchto OP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený doručiť predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1 článku I. týchto OP, ako poštovú adresu alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho pezinok@colorcentrum.sk.
 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru.
 4. Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru predávajúcemu, resp. náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Kupujúci s poukazom na ustanovenie § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. namiešanie konkrétnej farby na žiadosť kupujúceho),
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho pri doručovaní Tovaru, alebo nezaplatení preddavku na Tovar v lehote splatnosti. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, alebo sa už objednaný tovar nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu.
 8. Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

VIII. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z..
 3. Záručné podmienky a podmienky vybavovania reklamácií sú uvedené v platnom Reklamačnom poriadku zverejnenom na Webovom sídle predávajúceho, v ktorom sú uvedené bližšie informácie a presné podmienky reklamácie a záruky za Tovar.

 

IX. Alternatívne riešene sporov

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na pezinok@colorcentrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

 

X. Kúpna cena

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov uvedených v článku XI. Týchto OP (ďalej len "kúpna cena").
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene Tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

XI. Dodacie podmienky a platba za Tovar

 

 1. Predávajúci doručuje Tovar iba v rámci Slovenskej republiky. Tovar je dodaný štandardne do 7 pracovných dní odo dňa akceptácie návrhu na uzatvorene kúpnej zmluvy predávajúcim. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru a záručný list, ak je tento nutný. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim (spravidla adresa uvedená kupujúcim vo formulári objednávky), ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednaný kupujúcim dodáva oddelene resp. Tovar pozostáva z viacerých dielov alebo kusov okamihom dodania posledného Tovaru resp. posledného dielu alebo kusu Tovaru.
 3. Predávajúci zabezpečuje resp. sprostredkúva dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra. Za dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra si predávajúci účtuje nasledovné poplatky vo výške:
  1. 9,90 € za Tovar v celkovej hmotnosti v rámci jednej objednávky do 30 kg,
  2. 19,50 € za Tovar v celkovej hmotnosti v rámci jednej objednávky od 30 kg do 90 kg,
  3. 0,00 € za Tovar v celkovej kúpnej cene v rámci jednej objednávky nad 150 EUR a doručovaný výlučne Bratislavskom kraji.
 4. Poplatky za dopravu uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy je v objednávkovom formulári povinný si zvoliť kupujúci. V prípade ak poplatky za dopravu budú nesprávne zvolené, (napr. vzhľadom na hmotnosť objednaného Tovaru namiesto poplatkov za dopravu podľa bodu 3. písm. b) tohto článku zmluvy kupujúci zvolí poplatky za dopravu podľa bodu 3. písm. a) tohto článku), budú poplatky za dopravu dodatočne upravené, a to po predchádzajúcom odsúhlasení medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, že si kupujúci objedná Tovar v celkovej hmotnosti nad 90 kg bude poplatok za dodanie tovaru určený individuálne na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný Tovar nasledujúcimi spôsobmi:
  1. platba na dobierku, t.j. priamo pri prevzatí Tovaru kupujúcim,
  2. platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v bode 1. písm. d) článku I. týchto OP.

Predávajúci za platbu Tovaru podľa písm. a) tohto článku zmluvy účtuje poplatok v celkovej výške 1,00 €. Poplatok podľa tohto bodu bude zahrnutý v objednávke kupujúceho pri celkovej kúpnej cene Tovaru.

 1. Pri platbe vopred bankovým prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do siedmych kalendárnych dní po akceptácii objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.
 2. Pri špecifických druhoch Tovaru, najmä Tovare zhotovovanom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, je predávajúci oprávnený požadovať preddavok na zaplatenie Tovaru. Lehota na zaplatenie preddavku za Tovar podľa tohto bodu je 7 kalendárnych dní.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

XII. Práva a povinnosti kupujúceho

 

 1. Kupujúci je povinný najmä prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar, potvrdiť prevzatie svojím podpisom, príp. podpisom ním poverenej osoby v dodacom liste alebo v prepravnom liste prepravnej spoločnosti.
 2. Kupujúci je povinný za zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí Tovaru, skontrolovať zásielku, teda tovar spísať s pracovníkom prepravnej služby záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravná spoločnosť. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru spôsobeného prepravou nebudú uznané.
 3. Kupujúci má najmä právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami pri záväznom akceptovaní objednávky.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.
 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 6. Kupujúci zakliknutím políčka „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto OP a Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu a bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 7. Prílohu týchto OP tvorí formulár na odstúpenie od zmluvy podľa článku VII. OP.

 

Dátum:11.05.2020

 

 

 • Telefonické objednávky
  055/326 01 56

 • Minimálna objednávka
  pre rozvoz je 49 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.